2007, മാർച്ച് 17, ശനിയാഴ്‌ച

കോവാലനെവിടെ?

എനിക്കറിയാം പലരും കോവാലനെ അന്വേഷിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങിനെ ഒരാളില്ല. ഈ പാച്ചുവിനു അങ്ങിനെ ഒരു കോവാലനെ അറിയില്ല.

1 അഭിപ്രായം: