2012, ജൂലൈ 4, ബുധനാഴ്‌ച

ഒരുപാട് എഴുതണമെന്തുണ്ട്, പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല.